สมัครสมาชิก | Member

 • รายละเอียดและ
  เงื่อนไขการสมัคร

  Terms and Conditions

 • แบบฟอร์มการสมัคร

  Registration FORM

 • ลงทะเบียนการ
  สมัครสมาชิก

  Registration FORM

 • ยืนยันการสมัครสมาชิก

  CONFIRM Registration

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

TERMS AND CONDITIONS

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ บริษัท บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้ โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

 1. การสมัครสมาชิก บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. ผู้สมัครยินยอมให้ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และหรือเป็นเท็จ ทาง บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัดมีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้
 5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
 6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทาง บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด
 7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆ ที่ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทาง บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าวรวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาง บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด "ไม่ยอมรับ" เพื่อกลับไปหน้าหลัก ขอขอบพระคุณ