BOROBUDUR - บุโรพุทโธ (SUB ENG.)

03.04.2561 | 342 views

บุโรพุทโธ ศาสนสถานสำคัญแห่งประเทศอินโดนีเซีย และเป็นพุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 มีลักษณะเป็นมหาสถูปซึ่งมีระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นขึ้นไปคล้ายพีระมิดบนฐานสี่เหลี่ยม ที่ชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์องค์ประธาน ห้อมล้อมด้วยพระพุทธรูปจำนวน 72 องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ทรงระฆัง ฉลุเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด บุโรพุทโธตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง บริเวณภาคกลางของเกาะชวา โดยสร้างอยู่บนเนินสูงจากพื้นดินราว 15 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “บุโรพุทโธ” ที่แปลว่า “วิหารที่สร้างบนภูเขาสูง” และยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1991