Contact
ติดต่อเช่าสตูดิโอ
เลขที่ 11/11 หมู่ 1 ถนนพระราม 2, กม.22 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
department
ติดต่อ:
ฝ่ายให้เช่าสตูดิโอ
mobile number
มือถือ:
094-846-5533
mobile number
อีเมล:
rosestudio@rose.co.th