The Great World | The Great Wall of China - 1 ใน 7 สิ่ง​มหัศจรรย์ของโลก : กำแพงผู้พิทักษ์ (SUB ENG.)

17.08.2561 | 370 views

กำแพงยักษ์ของจีนโบราณนั้นถูกก่อสร้างขึ้นจากมือของมนุษย์เพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอก ซึ่งกำแพงเมืองจีนที่มีบทบาทโดดเด่นและโด่งดังอย่างมาก ย่อมต้องเป็นกำแพงทีอยู่ใกล้กับเมืองหลวงหรือเมืองปักกิ่งอย่าง ด่านจวีหยงที่สร้างขึ้นตามแนวภูเขาซึ่งสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆ และได้รับสมญาว่าเป็นด่านที่ไม่อาจผ่านไปได้เป็นอันดับหนึ่ง หรือกำแพงหวงฮวา กำแพงเมืองจีนติดกับทะเลสาบสำคัญของเมืองปักกิ่ง และที่ไม่ขาดได้คือกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากสภาพอันสมบูรณ์ของกำแพงและทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างด่านปาต๋าหลิ่ง