The Great World | Mount Wutai - อู่ไถซาน 1 ใน 4 ภูเขาพุทธศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน (SUB ENG.)

17.08.2561 | 112 views

อู่ไถซาน ขุนเขาแห่งศรัทธา หนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาของจีน ได้รับการกล่าวขานมาแต่ครั้งพุทธกาลว่าเป็นสถานที่ที่ประทับของพระโพธิสัตว์มัญชุศรีหรือ เทพเหวินซู ผู้เป็นเลิศทางปัญญา อัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าตามนิกายมหายาน บริเวณอู่ไถซานประกอบไปด้วยศาสนาสถานจำนวน 48 แห่ง มีสภาพภูมิประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งห้าลูก และตั้งอยู่ใจกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า ซึ่งมีความสงบเหมาะแก่การปฎิบัติธรรม ด้วยความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดในพื้นที่ ทำให้อู่ไถซานถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 2009