Amazing Gansu : Dawn at The Rainbow Mountains - ภูเขาสายรุ้ง ดินแดนมหัศจรรย์แห่งกานซู

10.09.2564 | 65 views

สิ่งมหัศจรรย์ กานซู อรุณรุ่ง ณ ภูผาสายรุ้ง สีสันอันงดงามที่เกิดจากธรรมชาติรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ ประเทศจีน แหล่งทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาหินสีสันต่างๆที่เกิดจากการทับถมกันหลังการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกครั้งใหญ่ รวมกับการกัดเซาะของธรรมชาติ จนกลายเป็นภาพของภูเขาที่มีสันเหมือนสายรุ้งพาดผ่าน และยังมีภูเขาหินรูปทรงแปลกประหลาดอีกหลายแห่ง ด้วยความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของภูเขาแห่งนี้ ทำให้ตันเซี๋ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 2010 และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติจากรัฐบาลจีนในปี ค.ศ. 2011